top of page

Marketing guruu

ABOUT  Marketingguru เกี่ยวกับ MGA

MGA Marketing guru ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด

Marketing guru MGA ประสบการณ์ ยาวนาน สร้างชื่อจนถึงยุค 4.0 ทำให้ ลูกค้าเราไม่ต้องลองผิดลองถูกอีก   พร้อมกันการรับ Know-how ที่ทันสมัย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   ที่ปรึกษาธุรกิจที่ดีไม่ใช่ไม่ทำให้ ลูกค้าพลาดเลย  แต่ต้องทำให้ ธุรกิจมีโอกาสสำเร็จมากที่สุด  โอกาสพลาดน้อยสุด  นั่นคือ สิ่งที่ลูกค้า ต้องการและยินดี   ลูกค้าไม่ต้องการความรู้แต่ต้องการ การเรียนรู้สูตรสำเร็จ  และสร้างสูตรสำเร็จนั้นให้เป็นมาตรฐานเฉพาะตัวขององค์กร นั่นคือระบบธุรกิจที่ มีมาตรฐาน วัดผลและตรวจสอบความสำเร็จได้   ที่นี่เราเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจมากกว่า แค่แนวคิดทางวิชาการ ที่ใครๆก็พูดได้ แต่  เราคือผู้คัดกรองและ เลือก มาพิสูจน์ให้ธุรกิจเห็นผลลัพธ์จริง    Marketing guru ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ไทย ประเภท A821   กระทรวงการคลัง  มีผลงานทางราชการ   กระทรวงพาณิชย์   กระทรวงเกษตร   และ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล
หัวหน้าทีม ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ 4.0  Marketing guru

จากนักวางกลยุทธ์ตลาด ยุค  2.0 ที่ Lintas  AMEX & Grey และ SPA Advertising  จนมาบริหาร Interactive Communications ในเครือ SPA Advertising ในฐานะกรรมการผู้จัดการ  จากนั้นออกมาเปิดบริษัท MGA เอง โดยทำเป็นที่ปรึกษา ด้านธุรกิจและการตลาด  เชี่ยวชาญด้าน Business Model,Business Development,บุกเบิก CRMในเมืองไทย ,ริเริ่มพัฒนาระบบ Marketing 4.0และ  กลยุทธ์การตลาดยุค 5.0 ,ระบบการตลาดและขบวนการมาตรฐานทางการตลาด      มีความชำนาญด้าน ธุรกิจ ความงาม ผอม ผิว ผม FMCG,Cosmetics   ,ตัวแทนจำหน่าย,Hospitality, IT, Real Estate,Fashion,  , สินค้าเกษตร และ  B2B  

 

มนัสศิริ  เผือกสกนธ์
ที่ปรึกษาด้าน Creative  Marketing
Marketing guru

มีความถนัดด้าน สร้างสรร  โดยอยู่ในสายนี้มาตลอด จาก ผู้จัดการโฆษณา มาสด้า  มาดูเรื่องการจัด Exhibition  PICO Thai       Central Mini Mart   และ ดูแลตลาด อินโดจีน  Dupont   ทำให้มีสายตาเฉียบคม ด้าน การสื่อสารการตลาด   หน้าร้านจริง  หน้าร้านเสมือน สื่อโฆษณา ทุกชนิด  ทั้งOnline และ  Offline มีความเชี่ยวชาญ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ เคมีเกษตร  ธุรกิจรถยนต์ มนัสกล่าวว่า หาก การสร้างสรร ไม่ก่อให้เกิด รายได้  นั่นถือว่าเป็น การสร้างสรรทางการสื่อสารการตลาดที่ แย่ และตั้องแก้ไขด่วน

นิทัศน์  คณะวรรณ
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจบริการ
Marketing guru

ประสบการณ์  ด้าน การขาย จาก Central Trading   Direct Marketing และ Direct TV บริษัท ELITE   และมาเป็นผู้บริหารธนาคาร ด้าน Consumer Marketing   จนมาร่วมธุรกิจในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง  MGA   มีความชำนาญ เรื่อง การขาย  ช่องทางจัดจำหน่าย  และธุรกิจบริการ    การสร้างมาตรฐานประกอบการธุรกิจบริการ   การพัฒนากระบวนการขาย และ การให้บริการ กำหนดตัวชี้วัดผลงาน และ ควบคุมสร้างความพอใจ และประสบการณ์ลูกค้าเพื่อนำไปสู่ การสร้างยอดขาย และ ตอบสนองความพอใจลูกค้าพร้อมๆกัน

อิสรา  เดชเกรียงไกรกุล
ทีปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ความงาม 
Marketing guru

จากการทำงานด้านการตลาด กับ คุณวิกรม ด้านส่งออก  ผันมาทำตลาด คอนซูเมอร์ ที่ Berli-Jucker    แล้วมาทำงาน การตลาดบริษัท ขายตรง Avon ในตำแหน่ง ผอ. ตลาด  และ ออกมาช่วยงานที่  MGA    โดย ต้องประสานงานกับคน พัฒนาคน ด้านการตลาด และการขาย  มาโดยตลอด    ธุรกิจที่ชำนาญคือด้าน  Import-Export,FMCG,Direct Sales,Health & Beauty   

Marketing guru Credo 

Marketing guru แนะว่า เวลาคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ    การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรวดเร็ว และถูกทาง   คือสิ่งที่จำเป็นในยุคโลกาภิวัฒน์   การค้า ไร้พรมแดน Borderless  การตลาดไร้ขอบเขต Unbounded  การบริการแบบ Realtime    การขับเคลื่อนนั้นต้องก่อให้เกิดคุณค่า ต่อธุรกิจ   ลูกค้า  และสังคม    

Chusak  Dechkrienkraikun   

bottom of page