top of page

In House Training หลักสูตร :“ เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ + รักษาและต่อยอดลูกค้าปัจจุบัน”

Course Benefits   :

 • ธุรกิจจะเติบโตต่อเนื่องแน่นอน ต้องมาจาก 2 ส่วนหลัก

 • ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น  >  ปัญหา อยากเพิ่ม แต่ไม่รู้จะหา และติดต่อลูกค้าอย่างไร

 • ลูกค้าปัจจุบันต้องรักษา ภักดี กับเราและสั่งซื้อเราเพิ่มมากขึ้น > ปัญหา  เป็นเรื่องยากเพราะคู่แข่งมาก ความต้องการลูกค้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ

 • หลักสูตรนี้:ออกแบบเพื่อให้

 • พนักงานขายรู้แหล่งลูกค้าใหม่ วิธีนัดหมาย การฝ่าด่านเลขาหน้าห้องเพื่อเข้าพบ

 • พนักงานขายรู้จักรักษาลูกค้าปัจจุบัน รู้วิธีป้องกันเชิงรุก (ลงมือก่อน เกิด ปัญหา) รู้วิธีบริหารลูกค้าอย่าง ถูกต้อง และถูกใจ เป็นลูกค้าเราไปนาน ๆ

 

Course  Outlines  :

การสร้างลูกค้าใหม่ 6 วิธี       

 • จากการแนะนำ (คนรู้จัก / ลูกค้าปัจจุบัน)

 • จากลูกค้าของคู่แข่ง

 • จาก Internet  และ Social Media

 • จากการออกบู๊ท และงานแสดง

 • จากบริษัทที่ให้บริการรายชื่อ

 • จากการเข้าพบโดยตรง
  6.1 แบบเจาะจง
  6.2 แบบไม่เจาะจง

หลักการและวิธีปฎิบัติ ทั้ง 6 วิธี

 • หลักการสร้างบทสนทนา และการใช้สำเนียง และภาษากาย

 • วิธีการชวน โดยใช้ ความจริง ผลประโยชน์ และเหตุผล

 • Workshop & Role Play

การนัดและการเข้าพบลูกค้า

 • ปัจจัยสำคัญในการนัดลูกค้าใหม่

 • การขจัดอุปสรรคการเข้าพบในมิติต่อไปนี้ 1.ลูกค้าให้โอกาส  2.ลูกค้าไม่ให้โอกาส

 • 5 ขั้นตอนการนัดให้ได้ผล (รูปแบบ และคำพูด)

 • วิธีเอาชนะเลขา ฯ ​

การรักษาลูกค้าปัจจุบัน

 • การทำภารกิจและธุรกิจให้ลูกค้าเห็นได้ชัดเจน

 • การสร้างแบบประเมินลูกค้า  เพื่อกำหนดวิธีบริหาร

 • การกำหนดเกณฑ์การประเมินตามสภาพลูกค้า

 • การวางแผนการบริหารจากผลการประเมิน

รูปแบบ  :   บรรยาย / กรณีศึกษา / กิจกรรม & Workshop

ระยะเวลา : 1 วันเต็ม (9.00 – 16.00)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

bottom of page