top of page

In House Training หลักสูตร : Customer Experiences Service 4.0 for Online Offline & Onlocation Channel

  • เรียนรู้ขบวนการและสร้างเครื่องมือในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าให้วัดผลได้จริง สร้างกำไร ยั่งยืนในยุคดิจิตอล ( Marketing Service 4.0 Landscape )

  • สร้างมาตรฐานต่อยอดบริการใหม่ สะกดใจลูกค้า สู่โลกประสบการณ์ที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป ( Entangling Journey  Experiences Seamlessly)

  • เชื่อมทุกช่องทางบริการให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยเครื่องมือ Real time Service 4.0 ทั้งช่องทาง Online ,Offline และ On Location  เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้าไม่รู้ลืม
      

  • สร้างต้นแบบมาตรฐานธุรกิจบริการยุค 4.0 เพื่อต่อยอดการขยายสาขา  การขายแฟรนไชส์และการสร้างระบบธุรกิจบริการยุคใหม่ รองรับตลาด AEC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

bottom of page