top of page

In House Training หลักสูตร : Digital CRM & Loyalty Marketing 3.0

Course Benefits   : 

 • เรียนรู้  และเข้าใจความสำคัญ และกลยุทธ์การตลาดยุค Digital  เพื่อก้าวทันพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค Social Networking

 • เสริมความรู้และทักษะ   การใช้ Social Media และ Digital Marketing ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  (CRM)  อย่างได้ผลในยุคการตลาด 3.0

 • สูตรลับการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง ROI Marketing, Content Marketing,  Rigthtime to Realtime Marketing From
  Multi Channels to Omni Channel Mobile,  Location Based Marketing,
  ,AR, NFC

   

Course  Outlines :

1. กลยุทธ์ทำให้คนรู้จัก  Awareness  Strategy

 • ทำอย่างไรให้ลูกค้าหาเราเจอะง่ายๆ  Search Marketing

 • Context Marketing  สื่อใดตกยุค  สื่อใดอินเทรนด์  สื่อใดเช้าถึงลูกค้า    

 • ใช้โฆษณา สร้างภาพ แต่ ต้องให้ลูกค้าหาเราเจอะด้วยน่ะ  Link Advertising to  action

2. กลยุทธ์เปลี่ยน จากแค่รู้จักให้มาสนใจ  Inbound Marketing –Whole Brain Marketing

 • จากค้นหาพบ กลายมาเป็นสนใจ  Content  Marketing

 • เปรียบมวยคู่แข่ง  ทำให้ลูกค้าเข้าใจ  Competitive Strategy

 • อย่าปล่อยให้ลูกค้าลอยนวล  ทำอย่างไรให้ลูกค้ามาค้นหาเราซ้ำ  พบเราง่ายๆ   Remarketing

3. กลยุทธ์เปลี่ยน คนสนใจ ให้กลายเป็นคนสนิท  Leads  Generation

 • Lead Capture strategy

 • Bigdata & Lead Pipeline Management

 • Social Media Marketing

 • Line Marketing

4. เปลี่ยนคนสนิท ให้เป็นลูกค้า

 • Fulfillment  & Follow-up 

 • E mail & Blog Marketing

 • Experiential Marketing & VMD

 • Mobile & Tele Marketing

 • Sales Promotion & Pricing

5. เปลี่ยน ลูกค้าให้เป็นแฟน

 • 9 CRM  Model  เปลี่ยนลูกค้ามาเป็นแฟนพันธู์แท้

 • ROI Marketing  แนวทางสร้างมูลค่าหัวลูกค้าให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

6. เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นสาวก   หรือกองเชียร์

 • Existential Marketing

 • Viral & Buzz Marketing

7. วัดผล ปรับปรุง  ต่อยอด   Marketing KPI

รูปแบบ  :   บรรยาย  /  Workshop

ระยะเวลา  :  1 วัน  (09.00 – 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

bottom of page