top of page

Public Seminar หลักสูตร : Professional Service & Sales Development 

พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการบริการและ
การขาย เพื่อสร้างยอดอย่างยั่งยืน

ช่วงเช้า :

 • ลูกค้า และความต้องการของลูกค้ายุค Digital

 • แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสร้าง ความพึงพอใจลูกค้า

 • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สำหรับผู้พบเห็น

 • Service Mind บริการต้องด้วยใจ (ไม่ใช่แค่หน้าที่)

 • การบริการเชิงรุก (Pro-active Service)

 • คุณภาพที่ต้องมี และคุณภาพที่ประทับใจ

 • บุคลิกภาพ อย่างไรที่ลูกค้าต้องการ ( Personality Pluse ) พร้อมแบบทดสอบ

 • ชมภาพยนตร์ตัวอย่าง บริการที่ดี และไม่ดี  

ช่วงบ่าย :

 • บทบาท ความสำคัญ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการขาย

 • การเป็นพนักงานขายคุณภาพ

 • ทักษะการพูด อย่างไรให้ได้ใจคน ได้ใจลูกค้า

 • การสื่อสารที่ดี VS ไม่ดีในการทำงานขาย

 • เทคนิคการขาย แบบ Cross Selling & Up Selling

 • วิธีการรับมือกับคำติ และข้อร้องเรียนลูกค้า (Handling complaint)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

bottom of page