top of page

ประเภทบริการ ปรึกษาธุรกิจ

ทีมที่ปรึกษา MGA  ให้คำปรึกษา ได้หลากหลายครอบคลุมหลาย ประเด็น และ มีหลายระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจ ยุค 4.0 ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับผลงานประจักษ์
เตรียมความพร้อม และ โค้ช ผู้บริหาร ด้านการตลาด 4.0 และบริการ 4.
อย่าปล่อยให้มีช่องว่างระหว่าง ทีมงานจัดการ   เพียง 1 วัน เร่งรัด ทันใจ

จากการเปลี่ยนแปลงทาง เครื่อข่ายสังคม และ อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดช่องว่าง ระหว่างผู้บริหาร และทีมงาน รุ่นใหม่ที่มีวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และมีภาษา วัฒนธรรมของตนเอง    ทำให้การสั่งงานบังคับบัญชา ไม่ได้เต็มที่ สั่งไม่เข้าใจ ฟังกันไม่รู้เรื่อง ใช้คนละ Framework   และนี่คือปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจไทยในปัจจุบัน   การตลาดที่ต้องเข้าใจ ทั้งเรื่อง อัตลักษณ์  ภาพลักษณ์   การวางตำแหน่ง ในยุค 1.0  2.0  จะปรับมาใช้ในยุค 3.0อย่างไรยังคาใจผู้บริหาร  ซึ่งเด็กนักบริหารรุ่นใหม่ มีแนวคิดไปถึงเรื่องการสร้าง ชุมชน  เครือข่ายสังคม  สมาชิก   และลัทธิ  ผ่านเครื่อข่ายออน์ไลน์   ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีทางเลือกทั้งผ่านหน้าร้านจริง  หน้าร้านเสมือน    ช่องทางสื่อสารทั้งผ่านสื่อดั้งเดิม สื่อหน้าร้านณจุดขาย  สือออน์ไลน์  สือมือถือ  และการเชื่อมโยงสื่อทุกช่องทาง ให้เป็นหนึ่งเดียว   คลิก Marketing 4.0  Reality Service 4.0  

Business  Solution Clinic Marketing Clinic 1 เดือน
3  ครั้งเห็นแนวทางไปปฏิบัติได้จริงพร้อมแผนงาน

หากธุรกิจมีปัญหา และต้องการให้ทีมที่ปรึกษา ส่งทีมงานเร่งลัด เข้าตรวจสภาพธุรกิจ และ พัฒนาแผน กลยุทธ์ปรับปรุงธุรกิจโดยด่วน  ไม่ว่า เป็น กลยุทธ์สร้างตลาด สร้างรายได้   และขยายช่องทางค้า  พัฒนาลูกค้า หรือสร้างความภักดี รักษาฐานลูกค้าเดิม     กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและทีมงาน   สร้างมาตรฐานประกอบการ   หรือ พัฒนาแนวทางลดความสูญเสียธุรกิจ     กลยุทธ์พัมนาลงทุนอย่างฉลาดและคุ้มค่า    เพียง  3  ครั้ง ทีมงานที่มีประสบการณ์ จะช่วย วิเคราะห์ หารากเหง้าปัญหา และ ช่วยแก้ปมธุรกิจ นำพาธุรกิจไปสู่ ระดับมาตรฐานสากล ในเรื่อง การบริหารตลาด ลูกค้า  การบริหารช่องทางค้า  การบริหารการขายและกระบวนการขาย   การบริการและ มาตรฐานการให้บริการ   คลิก Business Solution Clinic

พัฒนาธุรกิจ การตลาด เต็มระบบ ระยะเวลา 6 เดือน ครบเครื่อง

บริการปรึกษา พัฒนาธุรกิจและระบบงานธุรกิจ เต็มระบบ

  • ตรวจชีพจรธุรกิจ 

  • วิเคราะห์ สภาพ และสถานะตลาด และ ธุรกิจ

  • พัฒนาโมเดลธุรกิจ และแผนธุรกิจ  การตลาด

  • วางแผนปฏิบัติการ 

  • จัดดำเนินกิจกรรม พัฒนา​โครงการนำร่อง

  • ปรับปรุงพัฒนา และ สร้างมาตรฐาน SOP

  •  กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายดำเนินธุรกิจ

  • วางรากฐานระบบงานและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

คลิกรายละเอียด ปรึกษาธุรกิจ Business Consultant

bottom of page