top of page

บริการ ธุรกิจที่ปรึกษา MGA

น้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจ มิใช่แค่แนวคิดแหวกแนว สร้างสรร แต่ต้องรุกและรับ  ด้วย กลยุทธ์ที่ดี  มีระบบพร้อมทำงาน พัฒนาขีดความสามารถ มีคำกล่าวว่า รู้พิชัยสงครามหรือกลยุทธ์  ไม่สู้หยั่งรู้ฟ้าดิน หรือเข้าใจธรรมชาติระบบทางธุรกิจ แต่รู้ฟ้าดินไม่เท่าหยั่งรู้คน คือต้องพัฒนาพนักงาน ทีมงาน ยกระดับขีดความสามารถ  ให้อยู่ในระบบธุรกิจตามมาตรฐานที่วางไว้ 
Connecting  CRM & Marketing 3.0 to 4.0

 

เมื่อการตลาด เข้าสู่ยุคที่ 4.0  Online หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ Offline และ Outbound  เชื่อมต่อกับ Inbound Marketing   ทำให้ธุรกิจยังงงๆกับการขับเตลื่อนธุรกิจ ที่ต้องทำตลาดแบบ  Noline Marketing องค์กรฝ่ายต่างๆของธุรกิจ ไม่สามารถเชื่อมโยง ตอบสนองลูกค้าแบบไร้รอยต่อได้ เพราะการบริหารลูกค้าแบบดั้งเดิมที่เป็น ฝ่าย แผนก  Function แบบ Silo Management เพราะยุคนี้คือยุค การตลาดไร้ขอบเขต  ที่ใครปรับตัวก่อน เป็นต่อก่อน  

เราได้รวมสูตรสำเร็จของ การตลาดยุค 1.0  ยุค 2.0 ยุค 3.0 และยุค 4.0 ผสมผสานปรุงสำเร็จ  เพื่อความสำเร็จธุรกิจคุณ  คลิกรายละเอียดMarketing3.0 

Stepping Service Solution 3.0 to 4.0

 

เมื่อกระแสเครือข่ายสังคมลูกค้า รุนแรง รวมตัว ก่อเกิดกลุ่มวิพาก วิจารณ์ รวดเร็ว กว้างขวาง ทำให้ผู้ให้บริการ ต้องปรับ ระบบ ขบวนการให้บริการ แบบตอบสนองรวดเร็ว ทันที ทันควัน ทันใจ มิชะนั้นอาจตกเป็นเหยือ   

การพัฒนาระบบ พร้อมขีดความสามารถบุคลากร ให้สามารถให้บริการแบบ  Realtime  มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพอใจ  ไร้ปัญหา  ไร้ตำหนิ   และ กลับมาใช้บริการต่อเนื่อง คือ Mantra ของ ระบบการพัฒนา  บริการ 4.0  คลิกรายละเอียดService Solution

Omni Channel 4.0

 

จาก ยุดการให้ข่าวสาร การขาย การค้า และการให้บริการแบบช่องทางเดี่ยว เป็นการใช้ช่องทางแบบหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ ขยายช่องทางค้า  ขยายตลาด  เพิ่มยอดขาย  แต่ลูกค้าในยุคนี้ ฉลาดพอ  สมองไวในการตรวจสอบข้อมูล รับบริการ  และ ซื้อขาย แบบ หลายมิติ  ทั้งๆที่เป็นคนเดียวกัน   ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสายงานธุรกิจ

รับข่าวสาร ขณะดูทีวี  เช็คเน็ต  และไปทดลองหน้าร้าน แล้วกลับสั่งซื้อผ่านมือถือ  ขณะอยู่หน้าร้าน  และให้ไปส่งที่บ้าน โหลด คู่มือ การใช้  และ อัพเดท ซอฟแวร์ผ่าน เน็ต  นำกลับมาตรวจเช็ค สภาพ ผ่านศุนย์บริการหน้าร้าน  การบริหารหลากหลายช่องทางให้ ลูกค้ามีประสบการณ์เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว คือ  คลิกรายละเอียด Omni Channel  

ฺBrand Experience Development 4.0  

พูดถึงการสร้างแบรนด์ คงไม่ได้หมายถึงแค่ ออกแบบ โลโก้ ตราสัญลักษณ์  เน้นสีสัน อัตลักษณ์เฉพาะตน   และก็มี tag line หรือสโลแกนพ่วงไปกับโลโก้สวยๆ จำง่าย   แต่พอลูกค้ามาใช้บริการ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์กลับไม่เป็นไปตามคำกล่าวอ้าง  เพราะพนักงานไม่ได้ส่งมอบ บริการ มาตรฐานตามที่แบรนด์กำหนด หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ส่งมอบ คุณค่าตามที่มาตรฐานแบรนด์วางไว้  แบรนด์คือ แนวคิดใหม่ที่ลูกค้านำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน  การแค่กำหนด ขนาด โลโก้  สีสัน ตราสัญลักษณ์  และคำสโลแกน เป็นแค่เปลือกของแบรนด์เท่านั้น    ในยุค เครือข่ายสังคม และลูกค้าที่ติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ แบรนด์ต้องมีบุคลิกภาพ และ ส่งมอบประสบการณ์ ตรงตามที่ลูกค้าแสวงหา หรือต้องการ เริ่มจาก

  • ตรวจชีพจรแบรนด์

  • วางพื้นฐาน แบรนด์ อย่างสร้างสรร

  • วาง ระบบ มาตรฐานแบรนด์ และ ความคาดหวังของลูกค้า

  • Content Marketing คือการสื่อสาร และสร้างเรื่องราว ไปยังลูกค้า 

  • Context Marketing วางมาตรฐาน การส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าผ่าน ประสาทสัมผัสทั้ง 5

  • Commnunity Management  การบริหารชุมชน และการบริหารกิจกรรม Engagement กับลูกค้า 

  • Customer Relationship  Management  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  

  • พัฒนา มาตรฐานแบรนด์ และนโยบาย แบรนด์  

1)กระทรวงพาณิชย์ :  Oโครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ สู่ AEC     Oโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Biz Club  o โครงการ รวมคำสั่งซื้อ ธุรกิจค้าส่ง   Oโครงกระจายสินค้าธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก  Oโครงการ พัฒนา คลัสเตอร์ สิ่งพิมพ์   0 โครงการพัฒนา คลัสเตอร์ เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน  Oโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ สปา ร้านอาหาร   Oโครงการพัฒนาธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม O โครงการพัฒนานักการตลาด ชุมชน วิสาหกิจชุมชน OTOP

2)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :   Oการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  สาขา พัฒนาเศรษฐกิจ  พัฒนาสังคม  เทคโนโลยี อุบัติใหม่         Oโครงการ การประเมิน ผลได้ผลเสีย โครงการวิจัยแห่งชาติ      Oโครงการ Foresight Research ทิศทาง โครงการวิจัยไทย 

3)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :  Oโครงการ พัฒนายุทธ์ศาสตร์ผลิตภัณฑ์เกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   Oโครงการพัฒนายุทธ์ศาสตร์ข้าวไทย    Oโครงการพัฒนายุทธ์ศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมงไทย     รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page