top of page
BusinessPublicSeminar-02.png

​​

กลยุทธ์การตลาด 4.0 วางแผน ขับเคลื่อนอย่างไร

ทุกช่องทางขาย Omni Channel

ผสมผสาน ออนไลน์ ออฟไลน์ ขายเอง ขายผ่านตัวแทน ทำอย่างไรให้ถึงเป้า

พัฒนาช่องทางตลาดและขาย นำท่านสู่โลกธุรกิจใหม่ 4.0 ที่ต้องปรับสู่การบริหาร หลาย Multi-channel ช่องทางที่มากมายขึ้น สู่ Omni Channel   ต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้า ช่องทางการค้า จัดจำหน่าย  ให้บริการ  โดยเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว    รวมถึงออกแบบช่องทางในการให้บริการ ตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงหลังการขาย ต้องมี ระบบงาน ขั้นตอน มาตรฐาน ในการเก็บข้อมูล ดึงข้อมูลลูกค้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และพัฒนาโมเดลการค้า ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งหมดนี้ต้องถูกนำมาร่วมใช้ใน Digital Marketing 4.0 Strategy

2.2.jpeg

ได้โมเดล และแผนธุรกิจ นำไปใช้ได้ทันที

จากประสบการณ์ปั้นธุรกิจจริง กว่า 20 ปี

ขายของออนไลน์

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page