top of page

องค์กรที่ประสบความสำเร็จจากที่ปรึกษาMGA

  • ทำไมองค์กรเหล่านี้ไม่ทำเอง

  • ทำไมเขาจึงให้ MGA  เข้าไปช่วยหล่อหลอม พัฒนา ทีมบริหาร

ธุรกิจความงาม / Beauty Clinic
ธุรกิจการตลาด การขาย ออนไลน์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจแฟชั่น เครื่องแต่งกาย
ธุรกิจบริการ โรงแรม โรงพยาบาล
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจ B2B
ธุรกิจ ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
โครงการที่ปรึกษาภาครัฐ

พวกเขาใช้ประโยชน์จาก MGA ประเด็นใดบ้าง? ติดต่อเรา เพื่อความกระจ่าง 

ทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

บริษัท  มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด  ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาธุรกิจ   สำนักบริหารหนี้   กระทรวงการคลัง  ประเภท  A821    โดยได้เข้ารับเป็นที่ปรึกษาในส่วนงาน ราชการ พัฒนายุทธ์ศาสตร์ สินค้าเกษตร รวมถึง ข้าว ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       กระทรวงพาณิชย์  ได้เข้าเป็นที่ปรึกษา โครงการพัฒนานักการตลาดชุมชน OTOP      พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาธุรกิจบริการ ร้านอาหาร และสปาไทย   พัฒนาธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกไทย     พัฒนาธุรกิจคลับโดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหว้ด   พัฒนาคลัสเตอร์สิ่งพิมพ์    พัฒนาคลัสเตอร์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน   พัฒนานักการค้ามืออาชีพ นำตลาด AEC      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   การประเมินผลได้ ผลเสีย งานวิจัย แห่งชาติ      การสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  โครงการวิจัยแห่งชาติ ด้าน พัฒนาการท้องถิ่น   เทคโนโลยีอุบัติใหม่   พัฒนาการสังคมศาสตร์    พัฒนาการเศรษฐกิจ   สาขาสาธาณะสุข  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณวิจัยและพัฒนาของชาติไทย 

 

ผลงานด้านเอกชน เข้าเป็นที่ปรึกษาธุรกิจบริการ  ธุรกิจการค้า  และ ธุรกิจการขาย     พัฒนากลยุทธ์ และ ระบบมาตรฐาน ระบบงาน  พัฒนาขีดความสามารถทีมงาน  ด้าน การตลาด การขาย  ระบบงานบริการ   การค้าส่ง-ปลีก   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    กลุ่ม ธุรกิจแฟชั่น   อสังหาริมทรัพย์    Hospitality  อาหาร สปา โรงแรม และโรงพยาบาล    ธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และมอเตอร์ไซด์   ธุรกิจสู่ธุรกิจ   ธุรกิจ IT   จากการเน้นที่ผลงานและผลลัพธ์ ทำให้ลูกค้าบอกต่อๆกัน และใช้บริการ ที่ปรึกษา วางแผนกลยุทธ์ และ พัฒนาความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง 

bottom of page