top of page

ต้องทำอย่างไรเมื่อนำ

Service Excellece 4.0

   สร้างต้นแบบบธุรกิจบริการรองรับการตลาดดิจิตอลและตลาดไร้พรมแดน เพื่อลดต้นทุนการบริการที่สูญเปล่า ลดเวลาการให้บริการที่ซํ้าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานบริการทุกระดับ เพิ่มความประทับใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซํ้าแล้วซํ้าอีก

        ปรับมาตรฐานการบริการทุกช่องทางสู่สากล  การสร้างService Blueprint เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ   สร้างคู่มือบริการมาตรฐาน 

       สร้างเครื่องมือบริการใหม่เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้าแบบ Realtime CSI  การสร้างระบบรับฟังลูกค้าและเสียงสะท้อนลูกค้าVoc (Voice of the Customer )   พร้อมพัฒนาปรับปรุงหารากเหง้าปัญหา การให้บริการ แล้วปรับปรุงพัฒนาสร้างมาตรฐานใหม่ ที่ยั่งยืน คลิก  ติดต่อ ปรึกษาธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page